30.03.2016

Henkilökohtainen lääketiede – eikös lääketiede aina ole sitä?

Ajatellaan, että sinulla on sairauden oireita, ja että oireille on todennäköisesti löydettävissä jokin syy. Jotta syy löydet­täisiin, varaat ajan lääkärin vastaan­otolle.

Vastaanotolla lääkäri tutkii ja arvioi oireitasi, elintoimintojasi ja terveyden­tilaasi. Sinulle saatetaan tehdä myös joitakin testejä. Lääkäri pyrkii diagnosoi­maan sinua vaivaavan sairauden ja hoitamaan sinua oireiden ja määrit­tämänsä diagnoosin mukaisesti. Lääkäri kohdistaa kaiken osaamisensa hoitaak­seen juuri sinua ja sinun tapaustasi. Koet, että saat yksilöllistä, sinulle henkilökohtaisesti räätälöityä hoitoa, jonka avulla voidaan lievittää oireitasi ja parhaimmassa tapauksessa parantaa kyseenomainen sairaus.

Itseasiassa olet vain osittain oikeassa, sillä todennäköisesti sinulle valittu hoito ei perustu yksilöllisiin ominaisuuksiisi, jotka ovat perimäsi määrittelemiä ja elintapojesi ja ympäristösi muokkaamia. Hoito ei myöskään todennäköisesti perustu sinua vaivaavan sairauden molekyylitason erityisominaisuuksiin.

Lasse Oinonen, Medaffcon Oy – Henkilökohtainen lääketiede

Teksti: Lasse Oinonen

Sen sijaan todennäköisimmin hoitosi perustuu käsitykseen valitun hoidon yleisestä tehosta tätä sairautta sairas­tavassa tavanomaisessa potilaspopu­laatiossa. Todennäköisesti lääkärisi käyttäisi samaa hoitoa keneen tahansa samaa sairautta sairastavaan potilaa­seen, jolla on sinun kaltainen yleinen terveydentila ja perusominaisuudet. Saat hoitoa, joka karrikoidusti sanoen pohjautuu ”One size fits for all” -käsitykseen, ja siten todennäköisimmin toimii tämän sairauden tyypillisellä keskivertopotilaalla.

Tuskin edes kysyt lääkäriltä kuinka todennäköisesti tämä hoito toimii juuri sinulla? Ja hyvä niin, sillä tuskin lääkärilläsi olisi siihen todellista vastausta edes antaa. Hyväksyt sinulle valitun vakiohoidon, koska se on keskimäärin parasta mitä on tarjolla. Valitettavasti joskus vasta kokeilujen ja epäonnistumisten kautta päädytään lopulta hoitoon, joka toimii juuri sinulle.

Henkilökohtainen lääketiede on jo täällä!

Olemme jo nähneet esimerkkejä lääke­tieteen muuttumisesta kohdennetum­maksi erityisesti syövän hoidossa, jossa jo osa käytettävistä hoidoista valitaan potilaan yksilöllisten geneettisten ominaisuuksien ja sairauden molekyyli­tason erityispiirteiden perusteella. Muutosta eteenpäin puskevana voimana on pyrkimys parempien hoitovasteiden saavuttamiseen, hoidoista aiheutuvien haittojen minimointiin ja hoidon kustannusten hallitsemiseen.

Uutta lääketieteen suuntaa kutsutaan henkilökohtaiseksi lääketieteeksi, tarkkuuslääketieteeksi tai genomiseksi lääketieteeksi. Yhtä kaikki se huomioi uudella tavalla todelliset yksilölliset ominaisuutesi ja riskisi, jotka on kirjoitettu perimääsi, ja joita elintapasi ja ympäristösi muovaavat. Teknologinen kehitys mahdollistaa nyt uudella tavalla yksilön perimän huomioimisen lääketieteellisissä hoitopäätöksissä, kun on kulunut reilu vuosikymmen ihmisen koko perimän selvittämisestä Human Genome Project -hankkeessa.

Muutos on käynnissä, sen tahti on kiih­tyvä ja se tulee muuttamaan sairauksien ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa. Myös potilailta kerätyn biomate­riaalin kerääminen biopankkeihin ja materiaalin lisääntyvä hyödyntäminen uusien hoitojen kohdentamisen tutkimuksessa tulee olemaan osa tätä muutosta.

Toimiala on muutoksen edessä

Muutos tulee vaikuttamaan myös lääkkeiden valmistajien toiminta­tapoihin. Kehitys One drug fits for all -konseptista kohdennettuihin hoitoihin valikoiduille potilaille tulee muuttamaan lääkeyritysten ansaintamallia. Uudet molekyylit soveltuvat entistä rajatum­malle kohdepotilasprofiilille, jolloin lääkevalmisteen hinnoittelulle nousee uusia haasteita.

Perusoletus tulee kuitenkin säilymään: lääkeyrityksen tulee saada lunastettua lääkevalmisteen kehityskustannukset takaisin lääkevalmisteen elinkaaren aikana. Ansaintamallin muutos on jo nähtävissä uusien kohdennettujen lääkehoitojen hinnoittelussa. Lääke­hoitojen maksajat ovat uuden tilanteen edessä ja hoitojen kustannusvaikutta­vuuden arviointi nousee uuteen arvoon. Korkeammalla hinnalla on oikeutettua odottaa saavansa myös parempia hoitotuloksia, jotka ennaltaehkäisevät komplikaatioiden kehittymistä, joiden hoito olisi kaikkein kalleinta.

Tuskin tulee olemaan yhtäkään ter­veydenhuollon toimijatahoa, joka ei joudu osaltaan reagoimaan ja mukau­tumaan seurauksiin, joita edellä esitetyt suuret muutokset tulevat aiheuttamaan seuraavan vuosikym­menen aikana. Valmistautuminen on helpompaa kun ymmärtää mitä on tulossa.

Haluatko tietää lisää?

Medaffcon järjesti edellä esitettyihin asioihin pureutuvan asiantuntija­tilaisuuden 6.4.2016, koska koimme aiheelliseksi visioida edessä olevia terveydenhuollon toimintaympäristön muutoksia, joilla tulee olemaan merkit­täviä seurauksia terveydenhuollon toimijoille.

Samaa aihetta käsiteltiin myös A-Studiossa 19.1.2016. Käy kuuntelemassa keskustelu: areena.yle.fi/1-3062167

Lasse Oinonen
Sr Scientific Project Manager
lasse.oinonen@medaffcon.fi
+358 40 1242 585