Health economic modelling – Terveystaloudellinen mallinnus 

Mallinnus on oleellinen osa terveystaloudellisia analyysejä ja keskeinen työkalu terveydenhuollon voimavarojen käytöstä päättäville viranomaisille, asiantuntijoille ja maksajille. Mallinnuksen avulla hajallaan oleva tutkimustieto, havainnot ja kokemukset sekä perustellut oletukset kootaan yhteen synteesiksi, jolla pyritään mahdollisimman tarkasti ennakoimaan ja ennustamaan terveydenhuollon interventioiden vaikutusta yksilölle, potilasryhmille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle. Mallinnus on myös keino hallita tarkasteltavaan ilmiöön liittyvää epävarmuutta erilaisten herkkyysanalyysien avulla. Toimivimmillaan mallinnus vastaa paitsi päätöksentekijän kysymykseen todennäköisimmästä lopputulemasta, myös kysymykseen äärimmäisten skenaarioiden todennäköisyydestä, sekä tulosten uskottavasta vaihteluvälistä. 

Yleisimmin mallinnus koskee intervention kustannusvaikuttavuutta, jolloin kustannusten – eli terveydenhuollon voimavarakäytön (suorat kustannukset) ja mahdollisesti tuotannonmenetysten (epäsuorat kustannukset) – lisäksi otetaan huomioon intervention tuottamat terveyshyödyt joko erilaisina vaikuttavuusyksikköinä (esim. lisäelinvuodet tai kliiniset surrogaattimuuttujat) mitattuna tai elämänlaatuvaikutuksina (utiliteetti ja laatupainoitetut elinvuodet). Toinen yleinen mallinnuksen kohde on intervention budjettivaikutus, jolloin mielenkiinnon kohde on ainoastaan intervention vaikutuksessa voimavarojen käyttöön suoraan sen itsensä osalta ja välillisesti potilaan koko hoitoketjun osalta. 

Medaffconilla on valmius toteuttaa mallinnushankkeita asiakkaiden valmiiden globaalien core-mallien paikallistamisesta aina mallin kokonaisvaltaiseen rakentamiseen alusta alkaen.

Hankkeiden lopputuotteita on käytetty ja käytetään esimerkiksi  

  • viranomaisyhteyksissä,
  • neuvotteluissa eri tason päätöksentekijöiden ja maksajien kanssa,
  • sekä myynnin ja markkinoinnin tukena esimerkiksi materiaalituotannossa tai erilaisina myyntitilanteessa käytettävinä räätälöitävinä työkaluina.  
”Mallinnuksen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle ja päätöksentekijälle työkaluja tulevaisuuden epävarmuuden hallintaan ja ennustamiseen. Mallinnus tuottaa informaatiota päätöksentekoon ja keskusteluihin viranomaisten ja terveydenhuollon maksajien kanssa.”
Jarmo Hahl
Managing Director, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Tatu Sainio
Health Economist
HE Lead

Ota yhteyttä

Health economic modelling -asiantuntijamme:

Tatu Sainio
Health Economist
HE Lead

Tatu Sainio

Health Economist
HE Lead
M.Sc. (Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Tatu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Pro Gradu työssään Tatu on tarkastellut hoidon ulkoistamista yliopistosairaalasta kustannusten kannalta.

Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä diabeteksen-, keuhkosairauksien- ja antikoagulaatiohoidon parissa. Työkokemuksensa kautta Tatu ymmärtää lääketeollisuuden myynnin ja markkinoinnin prosesseja ja arkipäivää. Tatun vahvuus lääketeollisuudessa onkin kokemus ja osaaminen sekä myynnistä ja markkinoinnista että market access prosesseista.

Terveystaloustieteissä Tatua kiinnostaa sen tarjoamat mahdollisuudet tarkastella terveydenhuoltoa sen mikro- ja makrotasoilla. Erityisen kiinnostavaa terveystaloustieteestä ja sen parissa työskentelystä tekee mahdollisuus perustella ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lääkkeiden ja terveydenhuollon viitekehyksessä.


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.


Heini Honkanen
Jr. Health Economist

Heini Honkanen

Jr. Health Economist

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistoon ja hänen maisterintutkielmansa käsittelee lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia. Heinin kiinnostus terveyden ja talouden välisiin yhteyksiin on syttynyt jo aiempien terveysalan korkeakouluopintojen ja potilastyön parissa.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet alan menetelmien sekä taloudellisten resurssien arviointiin. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ajatteluun.


Outi Isomeri
Scientific Project Manager

Outi Isomeri

Scientific Project Manager
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092 LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.


Lotta Koski
Jr. Health Economist

Lotta Koski

Jr. Health Economist

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffcon tiimiin maaliskuussa 2017. Lotta opiskelee terveystaloustieteen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa ja palasi juuri ennen Medaffconilla aloittamista vaihto-opiskelujaksolta Saksasta. Lotalla on aikaisempaa kokemusta lääketeollisuudessa työskentelystä Orionilla, jossa hän on työskennellyt kesätyöntekijänä toimitusketjussa ja lääkkeiden rekisteröinnistä vastaavalla osastolla.

Lääketeollisuudessa Lotta pitää mielenkiintoisena sen moniulotteisuutta ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Terveystaloustieteessä Lotan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat terveystaloudellisen tiedon hyödyntäminen lääketeollisuuden ja terveydenhuollon päätöksenteossa sekä taloustieteen soveltaminen terveystaloustieteen näkökulmaan. Lotan vahvuutena on kiinnostus ja uteliaisuus oppia, kuinka terveystaloustieteen opintojen kautta saatua teoriapohjaa voidaan soveltaa käytännön työssä.


Tanja Nieminen
Health Economist

Tanja Nieminen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 3286 651 LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Tanja valmistui maisteriksi terveystaloustieteestä (MSc in Health Economics) Yorkin yliopistosta 2013 ja teki tutkintoon kuuluvan lopputyön Otagon yliopistossa (Wellington, Uusi-Seelanti). Tanja on aikaisemmalta koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Terveystaloustieteen menetelmät tulivat tutuiksi jo aikaisemman tutkinnon myötä Tanjan tehdessä pro gradu -tutkielmaansa terveystaloustieteilijän ohjauksessa Rennesin yliopistossa (Rennes1, Ranska) 2010.

Tanjan viimeisin työkokemus on tutkijan työtehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Lisäksi Tanjalla on työkokemusta kansainvälisessä tutkimusryhmässä työskentelystä, terveystaloustieteen kurssiharjoitusten pitämisestä, taloushallinnollisista ja asiakaspalvelutehtävistä.

Tanja haluaa hyödyntää erityisesti terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaamistaan tulevissa työtehtävissä. Tanjan mielestä terveystaloustieteelle ja alan kehittämiselle Suomessa on tarvetta erityisesti nyt uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On tarvetta olla tietoinen, mihin rajallisia voimavaroja kohdennetaan niin yhteiskunnan kuin yksittäisen organisaation tasolla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti taloudellinen arviointi ja toimintatapojen vertailu terveydenhuollossa.

Tanjan vahvuuksia ovat koulutus- ja työtausta sekä jatkuva kehittymisen halu. Työntekijänä Tanja on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja luotettava.