Health economic modelling – Terveystaloudellinen mallinnus 

Mallinnus on oleellinen osa terveystaloudellisia analyysejä ja keskeinen työkalu terveydenhuollon voimavarojen käytöstä päättäville viranomaisille, asiantuntijoille ja maksajille. Mallinnuksen avulla hajallaan oleva tutkimustieto, havainnot ja kokemukset sekä perustellut oletukset kootaan yhteen synteesiksi, jolla pyritään mahdollisimman tarkasti ennakoimaan ja ennustamaan terveydenhuollon interventioiden vaikutusta yksilölle, potilasryhmille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle. Mallinnus on myös keino hallita tarkasteltavaan ilmiöön liittyvää epävarmuutta erilaisten herkkyysanalyysien avulla. Toimivimmillaan mallinnus vastaa paitsi päätöksentekijän kysymykseen todennäköisimmästä lopputulemasta, myös kysymykseen äärimmäisten skenaarioiden todennäköisyydestä, sekä tulosten uskottavasta vaihteluvälistä. 

Yleisimmin mallinnus koskee intervention kustannusvaikuttavuutta, jolloin kustannusten – eli terveydenhuollon voimavarakäytön (suorat kustannukset) ja mahdollisesti tuotannonmenetysten (epäsuorat kustannukset) – lisäksi otetaan huomioon intervention tuottamat terveyshyödyt joko erilaisina vaikuttavuusyksikköinä (esim. lisäelinvuodet tai kliiniset surrogaattimuuttujat) mitattuna tai elämänlaatuvaikutuksina (utiliteetti ja laatupainoitetut elinvuodet). Toinen yleinen mallinnuksen kohde on intervention budjettivaikutus, jolloin mielenkiinnon kohde on ainoastaan intervention vaikutuksessa voimavarojen käyttöön suoraan sen itsensä osalta ja välillisesti potilaan koko hoitoketjun osalta. 

Medaffconilla on valmius toteuttaa mallinnushankkeita asiakkaiden valmiiden globaalien core-mallien paikallistamisesta aina mallin kokonaisvaltaiseen rakentamiseen alusta alkaen.

Hankkeiden lopputuotteita on käytetty ja käytetään esimerkiksi  

  • viranomaisyhteyksissä,
  • neuvotteluissa eri tason päätöksentekijöiden ja maksajien kanssa,
  • sekä myynnin ja markkinoinnin tukena esimerkiksi materiaalituotannossa tai erilaisina myyntitilanteessa käytettävinä räätälöitävinä työkaluina.  
”Mallinnuksen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle ja päätöksentekijälle työkaluja tulevaisuuden epävarmuuden hallintaan ja ennustamiseen. Mallinnus tuottaa informaatiota päätöksentekoon ja keskusteluihin viranomaisten ja terveydenhuollon maksajien kanssa.”
Jarmo Hahl
Managing Director, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Ota yhteyttä

Health economic modelling -asiantuntijamme:

Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. ”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä. “Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Heini Honkanen
Health Economist

Heini Honkanen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini on koulutukseltaan terveystaloustieteilijä ja hänen maisterintutkielmansa käsitteli lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet taloudellisten resurssien arviointiin sekä alan menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.


Lotta Koski
Health Economist

Lotta Koski

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffconiin keväällä 2017. Lotta on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on opiskellut pääaineenaan terveystaloustiedettä. Pro gradu työssään hän tarkasteli, kuinka tosielämän tietoa voidaan hyödyntää lääkekustannusten määrittämisessä. Opintojensa ohella Lotta on työskennellyt Orionilla avustavissa tehtävissä. 

Lotta tuo Medaffconin tiimiin terveystaloustieteen erityisosaamista, jota hän soveltaa terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa sekä lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa. 

Alalla Lottaa kiinnostaa erityisesti työn tekeminen potilaiden hyväksi ja se, kuinka terveystaloustieteellistä tietoa lopulta hyödynnetään terveydenhuollon päätöksenteossa. ”Uskon, että tulevaisuudessa terveystaloustieteellinen osaaminen sekä tiedon tarve tulevat olemaan terveydenhuollossa yhä merkittävimmässä roolissa.” 


Triin Männik
Health Economist

Triin Männik

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 768 1525 LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triinin vastuualueeseen kuuluvat pääasiallisesti terveystalouteen ja lääkkeen markkinoille tuontiin liittyvät projektit, esimerkiksi terveystalousselvitykset ja hinta- ja korvattavuushakemukset. Medaffconilla olon aikana Triin on ollut myös lähes kaksi vuotta pelkästään yhden lääkeyrityksen palveluksessa Market Access Managerin roolissa.

Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystaloustiede, sekä aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk). Ennen Medaffconia työkokemusta on karttunut sekä lääketeollisuuden yrityksistä että julkiselta puolelta leikkaussalihoitajana.

”Mielestäni on hienoa olla mukana alan jatkuvassa kehityksessä, esimerkkinä lääkkeiden ehdollinen korvattavuus, sairaaloiden kanssa tehtävät sopimukset sekä Fimean sairaalalääkkeiden taloudellinen arviointi. Parasta työssäni on, että saan edistää kustannusvaikuttavien menetelmien käyttöönottoa terveydenhuollossa.”


Tanja Nieminen
Health Economist

Tanja Nieminen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 328 6651 LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Sitä ennen hän työskenteli tutkijan työtehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tanja on työskennellyt myös kansainvälisessä tutkimusryhmässä, kurssiharjoitusten pitäjänä sekä taloushallinnollisissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän on koulutukseltaan sekä terveystaloustieteen että kauppatieteiden maisteri.

Tanjan vahvuutena on terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaaminen Suomessa ja ulkomailla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti tosielämän terveystiedon hyödyntäminen arvioinneissa. ”Hyödyntämällä tietovarantoja päätöksenteossa saadaan yhä paremmin tietoa siitä, mihin rajallisia terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan.”