Market Access

Tarjoamme asiantuntevia Market Access- ja terveys­talous­palveluita eri terveyden­huollon toimijoille kuten lääke-, laite- ja diagnos­tiikkayrityksille sekä terveydenhuollon yksiköille.

Lääketeollisuuden eri yrityksissä ja muulla terveydenhuoltosektorilla osaamistaan kartuttaneet asian­tuntijamme auttavat ratkaisemaan käytännön haasteita asiakkaalle räätälöidyillä palvelukokonaisuuksilla, tarvittaessa yhteistyössä Medaffconin lääketieteellisten ja tieteellisten asiantuntijoiden kanssa.

Palvelumme kattavat esimerkiksi asiakasyhteisöjen henkilöresurssoinnin erilaisilla sopimusmalleilla, hinta- ja korvattavuusprosessien toteutuksen ja konsultoinnin, asiantuntija- ja vaikuttajakokoukset, terveystalous­mallinnuksen ja -selvitykset, sekä asiakasyhteisöjen terveystalous­koulutukset.

Tutustu myös:

Stakeholder Perception Mapping | Real World Evidence | Medical Affairs | Healthcare Consulting | Riskinjakomallit

Market Access -palvelumme:

Terveystalousanalyyseja ja -tutkimusta

  • Kustannusvaikuttavuus- ja budjettivaikutusmallien
    raken­­taminen sekä mallien lokalisointi ja raportointi
  • Vaikuttavuusanalyysit biopankki- ja rekisteritietoihin
    perustuen

Kokonaisvaltaista tukea hinta- ja korvattavuus­hakemuksiin sekä sairaalalääkkeiden arviointeihin

Uusia näkökulmia Market Access -toimintaan

  • Asiantuntija- ja vaikuttaja­tapaamiset
  • Terveystaloustyökalut myynnin ja markkinoinnin käyttöön

Market Access -osastojen henkilöresurssointia


Market Access -asiantuntijamme:


Jarmo Hahl

Toimitusjohtaja

Jarmo Hahl Medaffcon Market Access

Jarmo Hahl

Toimitusjohtaja
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001

LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö

Simo Jääskeläinen Medaffcon Market Access

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö
M.Sc (Health Administration), BBA

+358 40 5800 567

LinkedIn

Simo liittyi Medaffconin tiimiin 2 vuoden tauon jälkeen kesäkuussa 2016 Market Access tiiminvetäjänä. Alun perin Simo oli Medaffconin ensimmäinen rekrytointi vuonna 2011. Simolla on 12 vuoden kokemus lääkealalta, josta suurin osa Market Access -tehtävissä. Uran alkuaikoina hän työskenteli myös lääke-edustajana. Medaffconin lisäksi Simo on työskennellyt mm. AstraZenecalla, Abbottilla ja Sanofilla.

Lääkealalla Simoa kiinnostaa sen yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen merkitys. Market Access kiinnostaa erityisesti sen monipuolisuuden ja muuttuvien tilanteiden takia. Market Access -toiminnolla on jatkuvasti syvenevä merkitys liiketoiminnan menestymisen kannalta, mikä näkyy kilpailun siirtymisenä perinteisestä markkinoinnista hinta- ja korvattavuusprosesseihin.

Market Accessissa Simon vahvuus on monipuolisuus. Hän hallitsee hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät taktiikat, mutta myös terveystaloustieteen hyödyntämisen. Työntekijänä Simo on luova, luotettava ja järjestelmällinen puurtaja.

Ritva Suominen

Vanhempi Market Access -päällikkö

Ritva Suominen - Medaffcon Market Access

Ritva Suominen

Vanhempi Market Access -päällikkö
M.Sc. (Pharm.)

+358 400 420 715

LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.  “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”

Ritvalla on laajaa ja monipuolista kokemusta ja osaamista sekä avopuolen lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasioista että sairaalalääkkeistä monelta eri terapia-alueelta. Vuosien varrella Ritva on myös kouluttanut ja opastanut monia alalle tulleita kollegoja Market Access-tehtävissä. Projektitöissä asiakaslähtöisyys on Ritvalle tärkeää ja paras kiitos työstä ovat aina olleet tyytyväiset asiakkaat. Luonteeltaan Ritva on aktiivinen, analyyttinen ja luova ratkaisujen etsijä, joka osaa myös tiimityöskentelyn.

Heini Honkanen

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

Heini Honkanen - Medaffcon - Market Access

Heini Honkanen

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

+358 44 326 4477

LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistoon ja hänen maisterintutkielmansa käsittelee lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia. Heinin kiinnostus terveyden ja talouden välisiin yhteyksiin on syttynyt jo aiempien terveysalan korkeakouluopintojen ja potilastyön parissa.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet alan menetelmien sekä taloudellisten resurssien arviointiin. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ajatteluun.

Tanja Karvonen

Terveystalousasiantuntija

Tanja Karvonen Medaffcon Market Access

Tanja Karvonen

Terveystalousasiantuntija
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 3286 651

LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Tanja valmistui maisteriksi terveystaloustieteestä (MSc in Health Economics) Yorkin yliopistosta 2013 ja teki tutkintoon kuuluvan lopputyön Otagon yliopistossa (Wellington, Uusi-Seelanti). Tanja on aikaisemmalta koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Terveystaloustieteen menetelmät tulivat tutuiksi jo aikaisemman tutkinnon myötä Tanjan tehdessä pro gradu -tutkielmaansa terveystaloustieteilijän ohjauksessa Rennesin yliopistossa (Rennes1, Ranska) 2010.

Tanjan viimeisin työkokemus on tutkijan työtehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Lisäksi Tanjalla on työkokemusta kansainvälisessä tutkimusryhmässä työskentelystä, terveystaloustieteen kurssiharjoitusten pitämisestä, taloushallinnollisista ja asiakaspalvelutehtävistä.

Tanja haluaa hyödyntää erityisesti terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaamistaan tulevissa työtehtävissä. Tanjan mielestä terveystaloustieteelle ja alan kehittämiselle Suomessa on tarvetta erityisesti nyt uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On tarvetta olla tietoinen, mihin rajallisia voimavaroja kohdennetaan niin yhteiskunnan kuin yksittäisen organisaation tasolla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti taloudellinen arviointi ja toimintatapojen vertailu terveydenhuollossa.

Tanjan vahvuuksia ovat koulutus- ja työtausta sekä jatkuva kehittymisen halu. Työntekijänä Tanja on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja luotettava.

Tatu Sainio

Terveystalousasiantuntija

Tatu Sainio Medaffcon Market Access

Tatu Sainio

Terveystalousasiantuntija
M.Sc. (Economics)

+358 44 530 5525

LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Tatu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Pro Gradu työssään Tatu on tarkastellut hoidon ulkoistamista yliopistosairaalasta kustannusten kannalta.

Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä diabeteksen-, keuhkosairauksien- ja antikoagulaatiohoidon parissa. Työkokemuksensa kautta Tatu ymmärtää lääketeollisuuden myynnin ja markkinoinnin prosesseja ja arkipäivää. Tatun vahvuus lääketeollisuudessa onkin kokemus ja osaaminen sekä myynnistä ja markkinoinnista että market access prosesseista.

Terveystaloustieteissä Tatua kiinnostaa sen tarjoamat mahdollisuudet tarkastella terveydenhuoltoa sen mikro- ja makrotasoilla. Erityisen kiinnostavaa terveystaloustieteestä ja sen parissa työskentelystä tekee mahdollisuus perustella ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lääkkeiden ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Lotta Koski

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

Lotta Koski - Medaffcon Market Access

Lotta Koski

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

+358 50 431 5869

LinkedIn

Lotta liittyi Medaffcon tiimiin maaliskuussa 2017. Lotta opiskelee terveystaloustieteen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa ja palasi juuri ennen Medaffconilla aloittamista vaihto-opiskelujaksolta Saksasta. Lotalla on aikaisempaa kokemusta lääketeollisuudessa työskentelystä Orionilla, jossa hän on työskennellyt kesätyöntekijänä toimitusketjussa ja lääkkeiden rekisteröinnistä vastaavalla osastolla.

Lääketeollisuudessa Lotta pitää mielenkiintoisena sen moniulotteisuutta ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Terveystaloustieteessä Lotan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat terveystaloudellisen tiedon hyödyntäminen lääketeollisuuden ja terveydenhuollon päätöksenteossa sekä taloustieteen soveltaminen terveystaloustieteen näkökulmaan. Lotan vahvuutena on kiinnostus ja uteliaisuus oppia, kuinka terveystaloustieteen opintojen kautta saatua teoriapohjaa voidaan soveltaa käytännön työssä.

Joel Jukka

Market Access -asiantuntija

Joel Jukka Medaffcon Market Access

Joel Jukka

Market Access -asiantuntija
M.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Natural Science)

+358 50 468 9981

LinkedIn

Joel aloitti Medaffconilla joulukuussa 2015 Market Access -spesialistina. Aiemmin hän on toiminut kaksi vuotta kansainvälisissä Market Access -tehtävissä (masennus- ja psykoosilääkkeet). Tämän lisäksi hänellä on kokemusta Market Access -konsultin työtehtävistä ja apteekkityöstä.

Koulutukseltaan Joel on biofarmasiaan erikoistunut proviisori ja lisäksi hän on suorittanut luonnontieteiden maisterin tutkinnon soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa. Alalla Joelia kiinnostaa lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät eri vaikuttajatahot, joiden avulla voidaan mahdollistaa parhaat edellytykset lääkkeen saattamiseksi potilaan saataville.

Triin Männik

Terveystalous­asiantuntija

Triin Männik Medaffcon Market Access

Triin Männik

Terveystalous­asiantuntija
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 7681 525

LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystalous, sekä sairaanhoitaja (AMK). Työkokemusta lääketeollisuudesta Triinille on karttunut Janssen-Cilag Oy:llä terveystalous- ja Market Access -toiminnoista, muun muassa hinta- ja korvattavuushakemusten, viitehintajärjestelmän sekä sairaalatarjousten parista sekä Market Access Traineena Pfizerilla. Triiniltä löytyy kokemusta myös julkiselta sektorilta sekä sairaanhoitajan työstä että julkisten hankintojen kilpailutus- ja hankintaprosessista Kelasta.

Triiniä kiinnostaa terveystaloustieteen tuottaman tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja vieminen käytännön tasolle, erityisesti kustannusvaikuttavien terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton edistäminen. Triinin vahvuuksiin kuuluu sekä teoriatieto että käytännön kokemus niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja sairaalaympäristöstä. Työssään Triin kehittää mielellään ratkaisuja haastaviin kysymyksiin.