Hinta ja korvattavuus 

Avohoidon lääkkeen markkinoille pääsy edellyttää käytännössä sitä, että valmiste on sairasvakuutuksesta korvattava. Hinta- ja korvattavuushakemusprosesseilla onkin kasvava merkitys lääkeyrityksen menestyksen kannalta. Optimitilanteessa uusi lääkevalmiste saadaan sitä tarvitsevien potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laajasti, ja vieläpä kilpailukykyisellä hinnalla.  

Peruskorvattavuutta voidaan hakea heti myyntiluvan saamisen jälkeen, ja erityiskorvattavuutta sen jälkeen, kun valmisteelle on myönnetty peruskorvattavuus. Erityiskorvattavuuden edellytyksenä kuitenkin on, että hoidettava sairaus kuuluu valtioneuvoston asetuksessa listattuihin erityiskorvattaviin sairauksiin ja valmisteesta on kertynyt riittävästi käyttökokemusta. Korvattavuus ja sen perusteena oleva kohtuullinen tukkuhinta täytyy myös uusia määräajoin. Ehdollinen korvattavuus on tuonut uudenlaisen mahdollisuuden innovatiivisten lääkevalmisteiden entistä nopeammalle käyttöönotolle sairasvakuutuksesta korvattuna.  

Onnistunut hakemusprosessi edellyttää hakemusvalmisteen hoidollisen ja taloudellisen arvon laadukasta dokumentointia, sairasvakuutuslain tuntemusta sekä taktista silmää hakemusprosessin eri vaiheissa.  

 

Hinta- ja korvattavuus -palvelumme: 

  • Strateginen ja taktinen neuvonta hakemusprosessin eri vaiheissa 
  • Uuden vaikuttavan aineen/lääkevalmisteen perus- ja erityiskorvattavuushakemukset 
  • Perus- ja erityiskorvattavuuden uusinta- ja laajennushakemukset 
  • Uutta vahvuutta, pakkauskokoa ja lääkemuotoa koskevat hakemukset 
  • Ehdolliseen korvattavuuteen liittyvät riskinjakomallit ja neuvonta 

Kerromme mielellämme lisää!

Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ota yhteyttä

Pricing and Reimbursement -asiantuntijamme:

Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ritva Suominen

Sr. Market Access Manager
P&R Lead
M.Sc. (Pharm.)

+358 400 420 715 LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.  “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”

Ritvalla on laajaa ja monipuolista kokemusta ja osaamista sekä avopuolen lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasioista että sairaalalääkkeistä monelta eri terapia-alueelta. Vuosien varrella Ritva on myös kouluttanut ja opastanut monia alalle tulleita kollegoja Market Access-tehtävissä. Projektitöissä asiakaslähtöisyys on Ritvalle tärkeää ja paras kiitos työstä ovat aina olleet tyytyväiset asiakkaat. Luonteeltaan Ritva on aktiivinen, analyyttinen ja luova ratkaisujen etsijä, joka osaa myös tiimityöskentelyn.


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.


Heini Honkanen
Jr. Health Economist

Heini Honkanen

Jr. Health Economist

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistoon ja hänen maisterintutkielmansa käsittelee lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia. Heinin kiinnostus terveyden ja talouden välisiin yhteyksiin on syttynyt jo aiempien terveysalan korkeakouluopintojen ja potilastyön parissa.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet alan menetelmien sekä taloudellisten resurssien arviointiin. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ajatteluun.


Joel Jukka
Market Access Specialist

Joel Jukka

Market Access Specialist
M.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Natural Science)

+358 50 305 8529 LinkedIn

Joel aloitti Medaffconilla joulukuussa 2015 Market Access -spesialistina. Aiemmin hän on toiminut kaksi vuotta kansainvälisissä Market Access -tehtävissä (masennus- ja psykoosilääkkeet). Tämän lisäksi hänellä on kokemusta Market Access -konsultin työtehtävistä ja apteekkityöstä.

Koulutukseltaan Joel on biofarmasiaan erikoistunut proviisori ja lisäksi hän on suorittanut luonnontieteiden maisterin tutkinnon soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa. Alalla Joelia kiinnostaa lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät eri vaikuttajatahot, joiden avulla voidaan mahdollistaa parhaat edellytykset lääkkeen saattamiseksi potilaan saataville.


Lotta Koski
Jr. Health Economist

Lotta Koski

Jr. Health Economist

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffcon tiimiin maaliskuussa 2017. Lotta opiskelee terveystaloustieteen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa ja palasi juuri ennen Medaffconilla aloittamista vaihto-opiskelujaksolta Saksasta. Lotalla on aikaisempaa kokemusta lääketeollisuudessa työskentelystä Orionilla, jossa hän on työskennellyt kesätyöntekijänä toimitusketjussa ja lääkkeiden rekisteröinnistä vastaavalla osastolla.

Lääketeollisuudessa Lotta pitää mielenkiintoisena sen moniulotteisuutta ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Terveystaloustieteessä Lotan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat terveystaloudellisen tiedon hyödyntäminen lääketeollisuuden ja terveydenhuollon päätöksenteossa sekä taloustieteen soveltaminen terveystaloustieteen näkökulmaan. Lotan vahvuutena on kiinnostus ja uteliaisuus oppia, kuinka terveystaloustieteen opintojen kautta saatua teoriapohjaa voidaan soveltaa käytännön työssä.


Triin Männik
Health Economist

Triin Männik

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 7681 525 LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystalous, sekä sairaanhoitaja (AMK). Työkokemusta lääketeollisuudesta Triinille on karttunut Janssen-Cilag Oy:llä terveystalous- ja Market Access -toiminnoista, muun muassa hinta- ja korvattavuushakemusten, viitehintajärjestelmän sekä sairaalatarjousten parista sekä Market Access Traineena Pfizerilla. Triiniltä löytyy kokemusta myös julkiselta sektorilta sekä sairaanhoitajan työstä että julkisten hankintojen kilpailutus- ja hankintaprosessista Kelasta.

Triiniä kiinnostaa terveystaloustieteen tuottaman tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja vieminen käytännön tasolle, erityisesti kustannusvaikuttavien terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton edistäminen. Triinin vahvuuksiin kuuluu sekä teoriatieto että käytännön kokemus niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja sairaalaympäristöstä. Työssään Triin kehittää mielellään ratkaisuja haastaviin kysymyksiin.