RWE sanasto

Etusivu > RWE sanasto

RWE sanasto

Terveyttä datasta blogissa käytettyä suomenkielistä RWE tutkimukseen liittyvää sanastoa.


Terveyttä datasta blogin sanasto

Terveyttä datasta -blogi käsittelee tosielämän tietoon, RWE-tutkimukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen liittyviä aiheita. Koska alan suomenkieliset termit eivät ole vielä vakiintuneet, luomme blogin ohessa suomenkielistä sanastoa. Pääset takaisin blogin etusivulle klikkaamalla yllä olevaa painiketta!

A

Aggregoitu tieto
 • eng. Aggregated data
 • Tilastotasoinen tieto, mikä on johdettu rivitasoisesta tiedosta tilastollisin menetelmin.
 • Kuvaa ryhmän ominaisuuksia, jolloin yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa.

B

C

D

E

Ensisijainen käyttö
 • eng. Primary purpose
 • Asiakastietojen, kuten potilas- tai asiakasrekisterin, käyttö siihen tarkoitukseen mihin se on luotu.
 • Esimerkiksi potilaan sairauden hoito.

F

G

H

I

Interventio
 • eng. Intervention
 • Toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan lopputulokseen.
 • Esimerkiksi lääkkeen antaminen potilaalle tai ruokavalion muutos.

J

K

Kaksihaarainen kliininen tutkimus
 • eng. Two arm clinical trial
 • Keino tutkia hoidon turvallisuutta ja tehokkuutta
 • Sisältää kaksi potilasryhmää, joille annetaan eri hoito tai toiselle ei anneta hoitoa lainkaan
Kliininen tutkimus
 • eng. Clinical trial
 • Ensisijainen tapa saada selville, onko uusi hoito turvallinen ja tehokas
 • Faasi I – IV tutkimukset kuuluvat yleensä kliinisiin tutkimuksiin
Koneoppiminen
 • eng. Machine learning
 • Algoritmin tai tietokoneen kyky oppia asioita ja muovautua datan perusteella ilman, että niitä on koodattu suoraan tekemään kyseisiä toimintoja tai päätöksiä

L

Luokittelija
 • eng. Classifier
 • Tekoälyn alakategoria
 • Perhe useita eri koneoppimismenetelmiä, joiden tarkoituksena on luokitella dataa eri ryhmiin, ts. antaa jokaiselle datapisteelle oikea luokka.
Luonnollisen kielen prosessointi
 • eng. Natural language processing
 • Kattotermi kaikille laskennallisille menetelmille, joita käytetään tekstinkäsittelyyn ja analysointiin.
Lääkkeen indikaatio
 • eng. (Medical) indication
 • Hoidonaihe, lääkkeen käyttöaihe

M

N

O

Observatiivinen tutkimus
 • eng. Observational study
 • Havainnoiva tutkimus, ei sisällä interventiota.
Ohjaamaton koneoppiminen
 • eng. Unsupervised machine learning
 • Koneoppimisen alakategoria, jossa menetelmät löytävät datasta yhteyksiä, muotoja ja ryhmiä ilman erillistä opetusaineistoa.
Ohjattu koneoppiminen
 • eng. Supervised machine learning
 • Koneoppimisen alakategoria, jossa mallit opetetaan esimerkkien kautta.

P

Piirre
 • eng. Feature
 • Puhuttaessa koneoppimismenetelmissä, kuvaa mitattua datan arvoa tai ominaisuutta.
 • Tilastotieteessä vastaavasti yleisesti käytössä termi muuttuja.
Potilaskertomus
 • eng. Clinical notes
 • Terveydenhuollon ammattilaisten tekstimuotoon laatima kuvaus potilaan terveydentilasta sekä suunnitelluista tai annetuista hoidoista ja muista toimenpiteistä.
Prospektiivinen tutkimus
 • eng. Prospective study
 • Etenevä tutkimus, joka tapahtuu tietystä aikapisteestä eteenpäin.

Q

R

Rakenteeton tieto
 • eng. Unstructured data
 • Rakenteetonta tietoa on esimerkiksi potilas- tai väestörekistereihin tallennettu kuva, ääni, video ja merkkijono eli tekstin pätkä, jotka eivät ole helposti käsiteltävässä tai analysoitavassa muodossa.
 • Rakenteetonta tekstitietoa on esimerkiksi teksti, joka on ilmaistu vain yhtenä merkkijonona ilman tunnistettavampaa rakennetta.
Rakenteinen tieto
 • eng. Structured data
 • Rakenteisella tiedolla tarkoitetaan taulukkomuotoon tai muuhun standardoituun rakenteeseen järjestettyä tietoa.
 • Rakenteinen tieto noudattaa ennalta määriteltyä rakennetta.
Rekisterinpitäjä
 • eng. Data controller
 • Rekisterinpitäjä on organisaatio tai ihminen, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään.
 • Rekisterinpitäjä voi olla esimerkiksi jäsenistään tietoja keräävä yhdistys, potilastietoja käsittelevä sairaala, verkkokauppa tai sosiaalisen median palvelu.
Rekisteritutkimus
 • eng. Registry study
 • Rekistereihin tallennettua tietoa hyödyntävä tutkimus.
Retrospektiivinen tutkimus
 • eng. Retrospective study
 • Tietyn aikapisteen jälkeen kerättyä tietoa hyödyntävä tutkimus.

S

Satunnaistettu kontrolloitu koe
 • eng. Randomized controlled trial (RCT)
 • Tutkimusasetelma, jossa koehenkilöt jaetaan arpomalla kahteen tai useampaan ryhmään, joihin vaikutetaan tämän jälkeen eri tavalla.
 • Terveydenhuollon interventioiden tehon osoittamisen kultainen standardi.
 • Kts. ”Kliininen tutkimus”
Seuranta
 • eng. Follow-up
 • Rekisteritutkimuksessa potilaan seuraaminen tietystä aikapisteestä toiseen. Seuranta kestää tietyn ajan, esim. kuukausia tai vuosia.
Synteettinen data
 • eng. Synthetic data
 • Koneoppimisen keinoilla oikeaa dataa hyödyntäen luotu data

T

Tekoäly
 • eng. Artificial intelligence (AI)
 • Tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja
Tekstin vektorisointi
 • eng. Text vectorization
 • Tekstin vektorisoinnilla tekstille luodaan ennalta määritelty rakenne koneoppimismallia varten.
Tietolupa
 • eng. Data permit
 • Toisiolain mukaisesti myönnetty lupa käsitellä luvassa määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen.
 • Tietolupa haetaan monirekisteritutkimuksissa Findatalta ja yhden rekisterin tutkimuksissa yleensä rekisterinpitäjältä.
Toisiokäyttö
 • eng. Secondary purpose
 • Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttäminen tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.
Toisiolaki
 • eng. Secondary Use Act
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki, 552/2019). Eduskunta hyväksyi lain täysistunnossaan 13.3.2019, presidentti vahvisti lain 26.4.2019 ja laki on ollut voimassa 05/2019 lähtien.
 • Tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi tavoitteena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.
Tosielämän näyttö
 • eng. Real World Evidence (RWE)
 • Johdetaan tosielämän tiedosta
Tosielämän tieto
 • eng. Real World Data (RWD)
 • Rekistereihin tallennettua terveys- tai sosiaalialan tietoa

U

V

Verrokki
 • eng. Control subject
 • Vertailuhenkilö
Verrokkijoukko
 • eng. Control cohort
 • Vertailuryhmä, kontrolliryhmä, kontrollihaara
 • Tutkimusjoukkoon kaltaistettu ryhmä
 • Tutkittava vs. verrokki, sairaat vs. ei-sairaat

W

X

Y

Yksihaarainen kliininen tutkimus
 • eng. Single arm clinical trial
 • Keino tutkia hoidon turvallisuutta ja tehokkuutta.
 • Sisältää yhden ryhmän potilaita, joille kaikille annetaan sama hoito tai ei hoitoa lainkaan.

Z

Å

Ä

Ö