Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Tosielämän tieto (RWE) terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa (HTA)

Tosielämän tieto (RWE) terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa (HTA)

Tosielämän tieto (RWE) vähentää epävarmuutta terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa (HTA)

HTA prosessissa pyritään arvioimaan terveydenhuollossa tehtävien interventioiden vaikutusta ja niihin käytettyjä resursseja. Optimitilanteessa arviointi pohjautuu luotettavaan, kokemukseen perustuvaan ja puolueettomaan tietoon. Koska terveydenhuollon resurssit ovat rajallisia, arvioinnissa täytyy olla käytettävissä tieto kahdesta asiasta; intervention terveysvaikutuksesta sekä siihen käytetyistä resursseista, eli sen kustannuksista.

Real World Evidence RWE supported Health Technology Assessment HTA
Figure 1. Real World Evidence supported Health Technology Assessment.

Kansallinen tosielämän tieto täydentää kliinisiä tutkimuksia

Siinä vaiheessa, kun hoito tulee markkinoille, tieto sen terveyshyödyistä perustuu satunnaistettuihin kontrolloiduissa olosuhteissa tehtyihin tutkimuksiin, jotka on tehty valikoiduille potilaspopulaatioille. Niihin luonnollisesti liittyy epävarmuutta siitä, vastaavatko ne todellista elämää; onko potilaspopulaatio sellainen, jolle tätä hoitoa käytettäisiin Suomessa, onko vertailuhoito Suomen olosuhteissa relevantti ja saadaanko hoidon teho- ja turvallisuusprofiili esiin todellisessa elämässä. Paikallinen tieto hoidon terveyshyödyistä ja kustannuksista puuttuu.

Jotta voimme luotettavammin vastata näihin kysymyksiin, tarvitsemme tietoa todellisesta elämästä, arjesta. Keskeinen tekijä tässä niin sanotussa tosielämän tiedossa on, että pystymme paremmin tunnistamaan ja ymmärtämään potilaan hoitopolkua. Meillä on Suomessa ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää tätä tietoa ja sitä kautta, mm.:

  • tutkia ja tuntea potilaan hoitoketjua kattavammin.
  • tunnistaa paremmin ja luotettavammin potilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus, esim. sairaushistorian vaikutus hoitotuloksiin ja vaikuttavuuteen.
  • tutkia, miten potilaan hoito on juuri Suomessa toteutettu.
  • tarkastella, minkälaisia potilaskohtaisia- ja alueellisia eroja on, tai onko hoidossa eroja esimerkiksi tietyissä potilasalaryhmissä.
  • hyödyntää Suomesta kliinisillä mittareilla mitattua vaikuttavuustietoa; esim. elinvuosien lisäystä, potilaan toimintakykyä, oireiden vähentymistä, tautivapaata elinaikaa, tai työkykyisyyden palautumista.
  • arvioida, mitä resursseja näiden tulosten saamiseksi on tarvittu, sekä suoria että epäsuoria kustannuksia.

Tosielämän tiedon lähteenä voidaan käyttää rivitason potilastietoa; biopankeista, sairaaloiden tietoaltaista, laaturekistereistä, terveysdatasta, eläkelaitoksista ja kansallisista rekistereistä. Pyrkimys ja toive olisi, että tulevaisuudessa mitattaisiin enemmän myös potilaiden itsekokemaa hyötyä, eli elämänlaatua.

Kaikki tämä vaikuttavuustieto tosielämästä täydentää kliinistä tutkimusta ja mahdollistaa siirtymistä optimaalisissa olosuhteissa tehdyistä tutkimuksista yksilöllisiin kansallisiin arvioihin.

Tosielämän tietoa voidaan hyödyntää kustannusvaikuttavuuden ja budjettivaikutuksen arvioinnissa

Kun uusi hoito tulee markkinoille, pystymme katsomaan tosielämän tiedosta retrospektiivisesti, minkälaisia terveyshyötyjä nykyhoidoilla saadaan ja minkälaisin kustannuksin. Tulevaisuuteen katsottaessa, pystymme kliinisiä tehotietoja hyödyntämällä arvioimaan, minkälaisia terveyshyötyjä uudella hoidolla ehkä saataisiin tulevaisuudessa ja minkälaisin kustannuksin.

Kun menemme hetken ajassa eteenpäin, uusi hoito on otettu käyttöön ja tietoa on alkanut kerääntymään, pystymme tosielämäntiedon lähteistä katsomaan, minkälaista uuden hoidon terveyshyöty todellisuudessa on ja minkälaisilla kustannuksilla se on saavutettu. Samaan aikaan voimme alkaa arvioimaan, missä potilasryhmissä kustannusvaikuttavuus toteutuu parhaiten ja näin pystymme paremmin kohdentamaan hoitoja.

Paikallinen tieto vähentää epävarmuutta, joka liittyy aina arviointiin, joten pystymme luotettavammin arvioimaan, mitä uuden hoidon tarjoama lisähyöty todellisuudessa maksaa ja saammeko siitä rahoillemme vastinetta täällä Suomessa. Pystymme siis kohdentamaan terveydenhuollon aina rajalliset resurssit tehokkaammin.

Katso video!

Videolla Medaffconin terveystalousasiantuntijat Tatu Sainio and Mikko Kosunen puhuvat tosielämän tiedon hyödyntämisestä HTA prosessin tukena. Video on kuvattu Medaffconin asiakasillassa.

Takaisin ylös