04.04.2016

Väestön ikärakenteen muutoksen huomioon ottaminen terveyden­huollon uudistuksissa

Joel Jukka, Medaffcon Oy

Teksti: Joel Jukka

Viides helmikuuta 2016 vietettiin sekä Runebergin päivää että jo 25. kertaa järjestettyä Terveystaloustieteen päivää. Aiheena Terveystalous­tieteen Seuran järjestämään seminaaripäivään oli valittu ikääntyvän väestörakenteen vaikutus terveydenhuollon resurssien riittävyyteen.

Aiheeseen perehdyttiin professori Friedrich Breyerin (Konstanz Universität) luennon saattelemana. Näkemyksiä tulevaisuudesta jakoivat myös edustajat Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Sitrasta.

Tilastojen mukaan Suomi on Japanin rinnalla maailman nopeimmin ikääntyvä valtio. Väestön ikääntymisen kehitys tullaan luultavasti havaitsemaan parhaiten 2010-luvun aikana, kun suuret ikäluokat eläköityvät. Väestön ikään­tymisen lisäksi elintapojen kehitys, yhteiskunnan terveystyön tulokset sekä lääketieteen ja hoitokeinojen kehitys ovat kasvattaneet väestön elinajan­odotetta. Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät ennen kaikkea vanhimmat ikäryhmät. Keskimääräiset menot alkavat yleensä kohota nopeasti 75 vuoden iästä eteenpäin.

Terveystaloustiede – hyviä menetelmiä ja työkaluja

Terveystaloustiede tarjoaa hyviä menetelmiä ja työkaluja terveyden­huollon toiminnan ja toimivuuden arvioimiseen. Tulevaisuudessa onkin entistä tärkeämpää tutkia, kuinka rajalliset voimavarat kohdennetaan terveyden maksimoimiseksi unohta­matta kuitenkaan oikeudenmukaisuutta. Ajankohtaiseksi asian tekee ratio­naalisten päätösten suunnittelu meneillään olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksissa. On ensiarvoista, että tehtävät päätökset pohjautuvat näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja että niiden vaikuttavuus on asiallisesti määritetty.

Lisäksi palveluiden digitalisoituminen tulee osaltaan muuttamaan terveyden­huoltoa. Muutos tulee sisältämään haasteita, mutta myös mahdollisuuden tuottaa palveluita uudella tavalla. Terveydenhuollon digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden parantaa palveluiden saatavuutta, valinnanvapautta, laatua ja tuottavuutta. Ihmisten lisääntynyt terveys­tietoisuus on lisännyt heidän haluaan tehdä omaan terveyteen liittyviä valintoja.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuden viedä hoito nopeammin lähemmäs potilaita ja tarjota heille vastuuta omasta hoidostaan. Samalla tulee kuitenkin varmistua, että kansalaisille tarjottavat palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja terveydenhuollon ammattilaisten suosituksiin. Näin ollen terveydenhuollon resurssien kohden­tamisen ja seurannan tärkeys korostuu valinnanvapauden lisääntymisen myötä.

Kasvavien kustannusten katsotaan olevan hallittavissa palvelurakenteiden aktiivisella uudistamisella. Suuret ikä­luokat tulevat kriittiseen ikään vuodesta 2020 eteenpäin, joten vastuullisten päätösten teko ja asteittainen toteuttaminen tulee aloittaa ajoissa.

Joel Jukka
Market Access -asiantuntija
joel.jukka@medaffcon.fi
+358 50 468 9981