Hinta- ja korvattavuushakemukset 

Avohoidon lääkkeen markkinoilla olo edellyttää potilaan kannalta yleensä sitä, että valmiste on sairasvakuutuksesta korvattava. Optimitilanteessa uusi lääkevalmiste saadaan sitä tarvitsevien potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laajasti, ja vieläpä kilpailukykyisellä hinnalla. Tässä kohdassa hinta- ja korvattavuushakemusprosessilla on tärkeä rooli.

Tarjoamme asiakkaillemme apua hinta- ja korvattavuushakemusprosessin kaikissa vaiheissa. Räätälöimme palvelun vastaamaan aina asiakkaan tarpeita ja kauttamme saa apua niin koko hakemusprosessiin terveystalousselvityksiä ja tosielämän RWE-tutkimuksia myöten kuin pienempään konsultaatioapuun hakemuksen eri vaiheissa.

Kattavat ja räätälöidyt hinta- ja korvattavuus –palvelumme:

  • Tarjoamme strategista ja taktista neuvontaa hinta- ja korvattavuushakemusprosessin eri vaiheissa
  • Teemme perus- ja erityiskorvattavuushakemuksia uutta vaikuttavaa ainetta sisältäville lääkevalmisteille, uusinta- ja laajennushakemuksia sekä hakemuksia koskien uutta vahvuutta, pakkauskokoa ja lääkemuotoa
    • Tämä sisältää myös hakemuksiin tarvittavat terveystalousselvitykset sekä mahdolliset RWE-tutkimukset
  • Tarjoamme asiantuntija-apua ja neuvontaa liittyen ehdollisen korvattavuuden riskinjakomalleihin ja sopimusmenettelyyn

 

Kuinka lääkkeen hinta- ja korvattavuus määritellään ja minkälaisia markkinoille tulon vaihtoehtoja lääkkeillä on Suomessa? Lue lisää aiheesta englanninkielisestä artikkelistamme Market access, pricing and reimbursement of medicines in Finland.

 

Lue lisää:

Lääkkeiden hintalautakunta – www.hila.fi

Kela – Lääkekorvaukset

Kela – Lääkehaku

Finlex – Valtioneuvoston asetus lääketaksasta

Kerromme mielellämme lisää!

Ritva Suominen
Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ota yhteyttä

Hinta ja korvattavuus -asiantuntijamme:

Ritva Suominen
Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead
Ritva Suominen

Ritva Suominen

Sr. Market Access Manager
P&R Lead
M.Sc. (Pharm.)

+358 40 042 0715 LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconiin tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”


Jarmo Hahl
Jarmo Hahl
Managing Director
Jarmo Hahl

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

“Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead
Tatu Sainio

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Heini Honkanen
Health Economist

Heini Honkanen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini on koulutukseltaan terveystaloustieteilijä ja hänen maisterintutkielmansa käsitteli lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet taloudellisten resurssien arviointiin sekä alan menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.


Fanni Soikkeli - Medaffcon Market Access
Fanni Soikkeli
Sr. Health Economist
Fanni Soikkeli - Medaffcon Market Access

Fanni Soikkeli

Sr. Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

LinkedIn

Fanni liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2020. Koulutukseltaan Fanni on terveystieteiden maisteri, jossa pääaineena hänellä oli terveystaloustiede. Fannilla on reilu kolmen vuoden kokemus globaalien terveystaloustieteellisten mallien rakentamisesta ja lokalisoinnista. Ennen Medaffconia, Fanni on työskennellyt kansainvälisissä konsulttiyrityksissä useassa eri Euroopan maassa.

Fanni tuo Medaffconin tiimiin vahvaa terveystaloustieteellistä menetelmäosaamista sekä kansainvälistä näkökulmaa. Fannia kiinnostavat viimeisimmän terveystaloustieteellisen menetelmäosaamisen soveltaminen paikallisessa toimintaympäristössä sekä olemassa olevan tiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa. Fanni uskoo, että tulevaisuudessa terveystaloustieteellisen tiedon merkitys osana terveydenhuollon päätöksentekoa tulee kasvamaan entisestään.


Lotta Koski
Health Economist

Lotta Koski

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffconiin keväällä 2017. Lotta on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on opiskellut pääaineenaan terveystaloustiedettä. Pro gradu työssään hän tarkasteli, kuinka tosielämän tietoa voidaan hyödyntää lääkekustannusten määrittämisessä. Opintojensa ohella Lotta on työskennellyt Orionilla avustavissa tehtävissä. 

Lotta tuo Medaffconin tiimiin terveystaloustieteen erityisosaamista, jota hän soveltaa terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa sekä lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa. 

Alalla Lottaa kiinnostaa erityisesti työn tekeminen potilaiden hyväksi ja se, kuinka terveystaloustieteellistä tietoa lopulta hyödynnetään terveydenhuollon päätöksenteossa. ”Uskon, että tulevaisuudessa terveystaloustieteellinen osaaminen sekä tiedon tarve tulevat olemaan terveydenhuollossa yhä merkittävimmässä roolissa.” 


Triin Männik
Health Economist

Triin Männik

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 768 1525 LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triinin vastuualueeseen kuuluvat pääasiallisesti terveystalouteen ja lääkkeen markkinoille tuontiin liittyvät projektit, esimerkiksi terveystalousselvitykset ja hinta- ja korvattavuushakemukset. Medaffconilla olon aikana Triin on ollut myös lähes kaksi vuotta pelkästään yhden lääkeyrityksen palveluksessa Market Access Managerin roolissa.

Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystaloustiede, sekä aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk). Ennen Medaffconia työkokemusta on karttunut sekä lääketeollisuuden yrityksistä että julkiselta puolelta leikkaussalihoitajana.

”Mielestäni on hienoa olla mukana alan jatkuvassa kehityksessä, esimerkkinä lääkkeiden ehdollinen korvattavuus, sairaaloiden kanssa tehtävät sopimukset sekä Fimean sairaalalääkkeiden taloudellinen arviointi. Parasta työssäni on, että saan edistää kustannusvaikuttavien menetelmien käyttöönottoa terveydenhuollossa.”


Jenni Repo
Market Access Manager

Jenni Repo

Market Access Manager
PhD

+358 50 5636913 LinkedIn

Jenni liittyi Medaffconin tiimiin maaliskuussa 2020. Koulutukseltaan Jenni on proviisori, toksikologian maisteri sekä farmasian tohtori. Jennin väitöskirjatyö Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella käsitteli istukan roolia kemikaalien sikiötoksisuudessa. Väitöskirjatyön ohella Jenni työskenteli Farentalla hinta- ja korvattavuusasiantuntijana. Jennillä on yli 10 vuoden työkokemus lääkeyritysten Market Access -toimintoihin liittyvistä tehtävistä.

”On mahtavaa auttaa yrityksiä uusien lääkevalmisteiden markkinoille tulossa. Market Access -tehtävissä näkee aitiopaikalta, kuinka uudet lääkehoidot saadaan niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön. Nykyisessä tehtävässäni pystyn hyödyntämään monipuolista osaamistani, jota on karttunut niin koulutuksen kuin työtehtävieni myötä.”


Emmi Puumalainen - Market Access Specialist - Medaffcon Oy
Emmi Puumalainen
Market Access Specialist
Emmi Puumalainen - Market Access Specialist - Medaffcon Oy

Emmi Puumalainen

Market Access Specialist
M.Sc. (Pharm.)

+358 50 367 4543 LinkedIn

Emmi liittyi Medaffconin tiimiin joulukuussa 2020. Tätä ennen hän työskenteli Helsingin yliopistolla osa-aikaisesti opetustehtävissä väitöskirjatyön ohella. Emmillä on laaja-alainen kokemus farmasian alan järjestöistä ja apteekkityöstä. Medaffconilla hinta- ja korvattavuushakemusten parissa hän toivoo pääsevänsä uppoutumaan työtehtäviin ja sopeutumaan alati muuttuvan alan kommervenkkeihin. Market Access kiinnostaa Emmiä siksi, että hän on apteekkityön myötä nähnyt, kuinka suuri merkitys uusien lääkehoitojen pääsyllä markkinoille on potilaille.

“On hienoa päästä olemaan avuksi tuotaessa uusia lääkkeitä markkinoille, jotta ne olisivat parhaiten potilaiden saavutettavissa. Näissä tehtävissä voi olla varma, että aina on uutta opittavaa, josta innostua. ”